Flowers - Alice L Slack

White Poppy Catching Rays

This white poppy is illuminated by the sun

BartlettFlora2015Res58White PoppyPoppywhiteblue